VI Национален лагер за момичета от ромски произход от 16 до 21 годишна възраст

Изх. № РУО 1-30978/24.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА                                                          

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-30144/20.09.2021 г. Ви уведомявам, че през месец октомври Младежка фондация „Арете“- България ще осъществи VI Национален лагер за момичета от ромски произход от 16 до 21 годишна възраст, с подкрепата на Посолството на САЩ в България и фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Целта е подготовка на младите жени/момичета за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с модели за подражание от ромската общност, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриват много нови възможности пред тях.

Националният лагер ще се проведе от 22 до 24 октомври 2021г. в хотел “Лион”- к.к. Боровец, и ще даде възможност на 25 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели, обучители и експерти по въпросите на половото равенство.

Програмата на лагера е насочена към мотивация и подкрепа за по-добро образование, насърчаване на себепознание и самоуважение през ценностите, културата и традициите в ромската общност, развитие на социални и лидерски умения; целеполагане, превенция на ранни бракове и отпадане от училище, стимулиране културата на отговорност към общността.

Формулярът за кандидатстване и условията за участие са достъпни на http://areteyouth.org/2021/08/31/girlscamp и https://www.facebook.com/169079866475762/posts/4519603128090059/

Краен срок за кандидатстване: 4 октомври 2021 г.

Одобрените участнички ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 7 октомври 2021 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД