VI Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“ за ученици от I до IV клас

Изх. №РУО1-9788/04.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9398/02.03.2022г. от РУО – Велико Търново приложено Ви изпращам Регламент на VI Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“ за ученици от I до IV клас, която ще се проведе през месец юни 2022 г. Изложбата се организира от Община Лясковец – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РУО – Велико Търново и Начално училище „Цани Гинчев“, гр. Лясковец. Срокът за представяне на рисунките е 13.05.2022 г.

Моля да предоставите информацията за инициативата на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-630/02.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град)