VI Национална конференция за ученици и студенти под надслов „Да мислим екологично за бъдещето“

Изх. № РУО1-39611/02.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-37916/18.11.2021 г. Ви уведомявам, че Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров” – катедра „Екология и опазване на околната среда“, със съдействието на РУО – Бургас и Община Бургас, организират VI Национална екологична конференция за ученици и студенти под надслов „Да мислим екологично за бъдещето , която ще се проведе от 23 до 26 март 2022 г. в гр. Бургас. Основното тематично направление на конференцията през тази година е „Екологични проблеми и решения във вашия регион“. В зависимост от епидемичната обстановка в страната допълнително ще бъде съобщено дали конференцията ще се проведе онлайн или присъствено, както и точното място на провеждането й.

Участието на учениците в конференцията е без такса-правоучастие, като за отличените ученици от XII клас то е равностойно на оценка Отличен 6.00 на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка те могат да участват в класирането за специалностите „Екология и ООС” (редовно/задочно обучение) в Университета „Проф. д-р Асен Златаров”

На педагогическите специалисти, помогнали при подготовката на докладите на отличените ученици, може да бъде присъден един квалификационен кредит срещу такса.

Формулярът за участие е публикуван на сайта на конференцията: http://еоос.бг, като срокът за неговото попълване е  4 март 2022 година.

Моля да сведете информацията за конференцията до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за конференцията и информация за основни направления.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2643/30.11.2021

на началника на РУО – София-град/