VII Национална екологична конференция за ученици и студенти под надслов „Да мислим екологично за бъдещето“

Изх. № РУО1-43990/16.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-43803/15.12.2022 г. Ви уведомявам, че Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров” – катедра „Екология и опазване на околната среда“, със съдействието на РУО – Бургас и Община Бургас, организират VII Национална екологична конференция за ученици и студенти под надслов „Да мислим екологично за бъдещето“, която ще се проведе от 22 до 24 март 2022 г. в гр. Бургас. Основното тематично направление на конференцията през тази година е „Иновативни решения за чиста околна среда“.

Участието на учениците в конференцията е без такса-правоучастие, като отличените с грамота ученици от XII клас се приемат в специалност „Екология и ООС” (редовно/задочно обучение) в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров , за основание чл. 26, ал.1а и 3а от Правилника за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“, в рамките на утвърдения брой студенти за учебната 2023/2024 година.

На основание чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на учителите и директорите, помогнали при подготовката на докладите на отличените ученици, може да бъде присъден един квалификационен кредит срещу такса.

Формулярът за участие е публикуван на сайта на конференцията: http://eooc.6r, като срокът за неговото попълване е  5 март 2023 година.

Моля да сведете информацията за конференцията до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за конференцията и допълнителна информация..

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката/