WWF Bulgaria – програма Panda Labs за изграждане на професионални и социални умения у младежи на възраст от 15 до 25 г.

Изх. № РУО1-2149/14.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с програма на WWF Bulgaria и писмо с изх. № РУО 1-1695/11.01.2021 г. Ви уведомявам, че с писмо с вх. № РУО1-2033/13.01.2021 г. WWF Bulgaria информира, че през месец януари 2021 г. започва първата кампания за набиране на участници по инициираната от нея програма Panda Labs.

Повече информация можете да откриете на интернет адрес : https://www.wwf.bg/what_we_do/youth_engagement/panda_labs/

За повече въпроси можете да се свържете с Лилия Аракчиева, Project Manager на Panda Labs WWF Bulgaria, тел: + 359 894 066 359

e-mail: [email protected]

 

Приложение:

  1. Програма на първата кампания за набиране на участници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД