XХ Национален есенен турнир по информатика

Изх. № РУО1- 31621/10.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графиците за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че в периода от 20.11.2020 г. до 22.11.2020 г. в гр. Шумен трябва да се проведе XX Национален есенен турнир по информатика. Във връзка с динамиката на епидемичната обстановка в страната информация за организацията на провеждане на турнира ще бъде изпратена допълнително.

Съгласно т. 86 и т. 90 от Раздел II „Организиране и провеждане на националните състезания“ на Приложение № 1 към заповед № РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, за участието си в Националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец на МОН) за съгласие за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Директорът на училището, в което се обучава участника в състезанието, изпраща списъка на учениците, които не са изразили съгласие по т. 86 до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в срок до 15.11.2020 г. на e-mail: [email protected].

Aктуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

За допълнителна информация: Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 087 95 41 602 и e-mail: [email protected].

Приложение:

  1. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите.
  2. Обобщена заявка за участие на ученици в турнира.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД