XIХ Национален есенен турнир по информатика

Изх. № РУО1- 31932/ 13.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че в периода от 22.11.2019 г. до 24.11.2019 г. в гр. Шумен ще се проведе XIX Национален есенен турнир по информатика.

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ „Епископ Константин Преславски“.

За място на провеждане са определени ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ “Епископ Константин Преславски“.

Съгласно т. 86 и т. 90 от Раздел II на Приложение № 1 към Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за участието си в националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец на МОН) за съгласие за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);  снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Директорът на училището, в което се обучава участникът в състезанието, изпраща списъка на учениците, които не са изразили съгласие по т. 86 до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в срок до 14.11.2019 г. на e-mail: [email protected].

Програмата и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация: Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0887 541 602 и e-mail: [email protected].

Приложение:  1. Декларация за информираност и съгласие за публикуване.

2. Обобщена заявка за участие на ученици в турнира

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД