XI Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“

Изх. №РУО1-743/ 10.01.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Търговище с вх. №РУО1-631/09.01.2024 г., приложено Ви изпращам статут на XI Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс, гр. Търговище. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г.

Крайният срок за получаване на конкурсните материали е 29 март 2024 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Моля за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД