XIII Международен фестивал за анимационен филм „Златен кукер – София“

Изх. №РУО1-9791/04.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-280/01.03.2022 г., вх. №РУО1-9297/01.03.2022 г., Ви уведомявам, че в Министерство на образованието и науката е постъпило писмо с вх. №18-101/17.02.2022 г. от Надежда Славова – директор на Международния фестивал на анимационния филм „Златен кукер – София“ и председател на Българската асоциация на независимите художници и аниматори (БАНХА) „Пройко Пройков“, с предложение за подкрепа от страна на МОН на тринадесетото издание на фестивала „Златен кукер“.

Тринадесетият международен фестивал за анимационен филм „Златен кукер – София“ ще се проведе от 25 до 29 май 2022 г. в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, rp. София.

В стратегията на асоциацията са залегнали професионални и образователни дейности за развитие на анимацията в България и за повишаване на интереса към фестивала. Също така организират и пътуващ фестивал в страната с прожекции на най-доброто от МФАФ „Златен кукер“, изложби и забавни анимационни работилници, като до момента са посетили 36 града в страната.

Организаторите са информирани, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищно образование предоставят значителна свобода на директорите на училища да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, както и за необходимостта от спазване на законовите изисквания по отношение на информираното съгласие на родителите, в т.ч. и по отношение разгласяването на сведения или данни за деца, вкл. и на снимки на деца.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-630/02.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град)