XVI Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“

Изх. №РУО1-40958/20.12.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-40842/19.12.2023 г. от Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе, приложено Ви изпращам статут на XVI Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“, който ще се проведе на 9 и 10 март 2024 г. в гр. Русе. Конкурсът е насочен към деца и ученици на възраст до 20 години. Заявки за участие се приемат до 05.02.2024 г.

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учениците и учителите в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Статут на XVI Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-3235/14.12.2023 г.

на началника на РУО-София – град)