XXI Националното състезание по природни науки и екология

Изх. № РУО1 – 35109/ 26.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023 – 2024 година, изменена със Заповед № РД 09-3142/13.10.2023 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД 09-2784/ 29.10.2019 г., изменена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/ 17.05.2022 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, в периода 17 – 19.11.2023 г. в град Габрово ще се проведе XXI Националното състезание по природни науки и екология.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на  образование – Габрово и ОУ „Неофит Рилски“ град Габрово.

XXI Националното състезание по природни науки и екология ще се проведе в ОУ „Неофит Рилски“- гр. Габрово. Според регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • през настоящата учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V –VІІ клас) или в гимназиалния етап на средната степен на образование (VIII XIII клас) в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.
 • проявяват задълбочен интерес към учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Състезанието включва изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Проектите могат да бъдат и с екологична тематика или в гранични между тях области /биофизика, биохимия, физикохимия, радиобиология и др./ или с екологична тематика.

Всеки регион (област) е желателно да участва поне с три проекта (общо за двете възрастови групи). Всеки проект, независимо от броя на участвалите в изработването му ученици, в националното състезание се представя от екип от 1 или 2 ученици и един ръководител.

В ситуацията на обстоятелства, възпрепятстващи присъствено провеждане  се изисква  готовност за провеждане на състезанието дистанционно. В този случай  всеки екип подготвя и изпраща на училището-домакин файл с постера, подготвен за първия кръг плюс две 5-7 минутни видеа. Първото видео представя цялостния проект ( постер, подготвен за I кръг), а второто–презентацията, подготвена за втория кръг на състезанието. Видео-записите са в МР4 формат за Youtube, 1280 Х 720, 25  frame( кадъра)/s.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на училището, в което се обучава, декларации за съгласие за публикуване на:

 1. Резултатите на отбора, в който участва ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
 2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на състезанието.

Декларациите се предоставят на ОУ „Неофит Рилски“ –Габрово  от ръководителите на учениците в деня на регистрацията – 17.11.2023 г.,  или преди участието в състезанието.

І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието са:

 1. Настаняване:
Хотел/ къща за гости Стаи Цена
„ Мак“; Тел. 0668800229;

[email protected]

Единична със закуска 65,00 лв.
Двойна със закуска 89,00 лв.
„ Балкан“; Тел. 066/801066

[email protected]

Единична без закуска 60,00-70,00 лв.
Двойна без закуска 80,00-90,00 лв.
„ Орловец“; Тел.0888680383

[email protected]; [email protected]

Единична със закуска 60,00 лв.
Двойна със закуска 80,00 лв.
Соколови къщи; Тел.0892 30 40 40

[email protected]

Тройна  със закуска 115,00 лв.
Двойна със  закуска 85,00 лв.

1.1. Резервациите в хотелите се осъществяват от ръководителите на самите участници на посочените телефони и ел.адреси в срок  до 3 ноември 2023 г.

1.2. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепциите точните данни  на институцията.

Очакваме всички участници и техните ръководители да пристигнат и се настанят в хотелите най-късно до 17:00 часа на 17 ноември 2023 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

 1. Официалната вечеря за ръководителите на 17.11.2023 г. от 20.00 часа в ресторант „Балкан “.– по подадена заявка, на стойност 45,40 лв. При регистрацията се заплаща цената на официалната вечеря за ръководителите.
 2. Регистрацията на участниците (учениците и техните ръководители) ще се осъществи във фоайето на зала „Възраждане“ – гр. Габрово от 17:00 до 18:00 часа на 17 ноември 2023 г.
 3. Официалното откриване на състезанието е от 18:00 часа – зала „Възраждане“ – гр. Габрово
 4. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част:

 1. Състезателната част през двата дни ще се провежда в зали на ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово, съобразно програмата.
 2. Допускането на участниците в състезанието ще се извършва само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

В тази връзка моля до 03.ноември 2023 г. да бъдат изпратени заявки за участие в състезанието с попълнен активен линк по т.3 от приложенията с допуснати до участие проекти в националното състезание съгласно регламента.  Данни за проекта  и Таблица 1 да бъдат изпратени до  03 ноември 2023г. на : електронен адрес  [email protected].

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички колони от таблиците

За допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на състезанието, може да се обръщате към г-жа Мая Колева – директор на ОУ“ Неофит Рилски“ Габрово на телефони: 066/804792; 0879123584 и Катюша Станчева – началник на отдел „ОМДК“ в РУО – Габрово – моб. тел. 0878113612.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Формуляр: Данни за проекта

2.Таблица 1 – списък на участниците, които  не желаят да бъдат оповестявани резултатите им;

3.Заявка за участие в състезанието; активен линк за попълване на анкетната форма за  учители http://bit.ly/3FvPE5c,  и за ученици https://bit.ly/3M9vdPm.

4.Декларация за информираност и съгласие на родител/ настойник/ попечител на участник в олимпиада/ състезание.

5.Програма.

6.Карта на обектите в Габрово. https://maps.app.goo.gl/qQchDUfdv9Z175ZW6.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД