XXII Национален есенен турнир по информатика в гр. Шумен

Изх. № РУО1-39604/01.11.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/ и писмо на РУО – Шумен с вх. № РУО1-39205/26.10.2022 г., Ви уведомявам, че XXII Национален есенен турнир по информатика ще се проведе в периода от 25.11.2022 г. до 27.11.2022 г. в гр. Шумен.

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и Шуменския унивирситет „Епископ Константин Преславски“.

В срок до 17.11.2022 г.  ученикът в случай, че има навършени 16 години, или родителят/настойникът подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас). Декларацията се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за Националния есенен турнир по информатика следва в срок до 18.11.2022 г.  да изпратят по служебен път на e-mail: [email protected]. на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, списък на учениците, които не са изразили съгласие.

Актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен: www.pmg.icon.bg.

За допълнителна информация: Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, тел.: 0886004695 и електронна поща: [email protected]

 

Приложение:

  1. Квоти за националните състезания по информатика за учебната 2022/2023 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД