XXIV Национален конкурс: „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Изх. № РУО1-11500/18.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11315/17.03.2022 г. Ви уведомявам, че Фондация „Еврика“, организира XXIV издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2021/2022 г. и е под патронажа на първия български космонавт Георги Иванов.

Моля да предоставите информацията на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Регламентна конкурса.
  2. Формуляр за участие.
  3. Декларации на участници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД