XXIX Математически турнир „Иван Салабашев“

Изх. № РУО1- 32696/17.11.20г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България, с вх. № РУО1-32529/26.11.2020 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXIX Математически турнир „Иван Салабашев“, който ще се проведе на 05.12.2020 г. от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

Турнирът ще се проведе онлайн.

Желаещите да организират турнира да заявят желанието си до 20.11.2020 г. на тел. 0888123169 (Иванка Стоянова) или на електронен адрес: [email protected], за да получат подробни указания за провеждане на турнира.

 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката/