XXIX Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна 2024 г.

Изх. № РУО1-2264/25.01.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2079/24.01.2024 г. Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна обявява XXIX Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна 2024 г., който е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2023/2024 г. и в Програмата на мерките за закрила на ученици с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

Конкурсът ще се проведе в периода от 29 до 31 март 2024 г. в гр. Варна и е насочен към ученици от I до XII клас.

Заявки за участие се подават най-късно до 26.02.2024 г. на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXHvXnRVIC73IZEI7LjXp6ICxLofFPSbSs8Z1t094CYrBOig/viewform

Информация за конкурса е налична на сайта на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна: http://odk-varna.com/.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище със статута на конкурса.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-66/12.01.2024 г.

на началника на РУО – София-град)