XXV Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“

Изх. № РУО1-7432/14.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6444/07.02.2022 г. от Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе, Ви уведомявам за предстоящо провеждане на XXV Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на фестивала.

Приложение:

  1. Регламент на XXV Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД