XXVIII Математически турнир „Иван Салабашев“

Изх. № РУО1- 31866/13.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България, с вх. № РУО1-31767/12.11.2019 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVIII Математически турнир „Иван Салабашев“, който ще се проведе на 07.12.2019 г. от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

Желаещите да организират турнира да заявят желанието си до 22.11.2019 г. на тел. 0888123169 (Иванка Стоянова) или на електронен адрес: [email protected] .

Само за учениците от XII клас, които желаят получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ще бъде предложена отделна тема.

За повече информация се обръщайте към Стоянка Вълчева ( тел. 0878641430).

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД