XXX Международен екологичен форум „Сребърна -2021”

Изх. № РУО1-11098/12.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Силистра с изх. № РД-3-756/09.04.2021 г., вх. № РУО1-10809/09.04.2021 г., Ви уведомявам, че съгласно заповед № РД 09-2676/02.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2020/2021 г., от 04 юни до 05 юни 2021 г. в гр. Силистра ще се проведе XXX Международен екологичен форум „Сребърна -2021”, който включва:

 1. Конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна -2021”.
 2. Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема: „Земята наш дом”.

Заявка за участие по приложения образец и резюмето на проекта в електронен вариант се изпращат в ЦПЛР-ОДК, Силистра, в срок до 17.05.2021 г. на адрес:

ЦПЛР – Обединен детски комплекс

7500, гр. Силистра, ул. „Добрич“ 68 а

Със заявката следва да се представи резюме на проекта – до 3 страници, формат А4, с 2 сантиметра полета, шрифт 12 Times New Roman, в електронен вариант. Посочва се електронен адрес, име и телефон за връзка с учителя или консултанта, подпомогнал автора/екипа при разработването на проекта.

В ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 се изисква готовност за провеждане на Международния екологичен форум ’’Сребърна“ 2021 дистанционно. Поради това всеки екип подготвя и изпраща на ЦПЛР – ОДК – домакин файл с изображение на постера, подготвен за първи кръг и две 7 минутни видеа. Първото видео представя цялостния проект (постер, подготвен за първи кръг), а второто – презентация, подготвена за втория кръг на състезанието. Видеозаписите да са в MP4 формат за Youtube, 1280 х 720,25 frame (кадъра)/в.

Електронните материали се изпращат най-късно до 17 май 2021 г. на електронен адрес: [email protected], като:

 1. Името на файла трябва да се състои от името на училището и населеното място на участника – например: OU_O.PAISII_SILISTRA.xls
 2. В архива да има текстов документ с точните имена на участника, имената на учителя, името на училището и населеното място.
 3. Текстовият документ да бъде наименуван с името и фамилията на ученика.
 4. Темата на изпращания имейл да бъде „Материали за участие на <ИМЕ НА УЧАСТНИКА>“.
 5. В имейла да има написан телефон за връзка с участника и с учителя, при наличие на технически проблеми или неточности.
 6. Таблица 1 – списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им.

За участието си във форума учениците навършили 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика подава в училището, в което се обучава декларации за съгласие за публикуване на:

 1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място).
 2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предоставят на домакините – ЦПЛР – ОДК, гр. Силистра от ръководителите на учениците в деня на регистрацията – 04.06.2021 г., преди участието в конкурса. В случай на дистанционно провеждане на форума, се изпращат сканирани на електронен адрес на ЦПЛР – ОДК-домакин заедно с материалите.

Класираните от 1-3 място участници, индивидуално разработили проект по обявените теми на конкурса, могат да кандидатстват за стипендии по Програмата за закрила на децата с изявени дарби на МОН и за прием в РУ “Ангел Кънчев“, гр. Русе и филиал в гр. Силистра.

 

Приложение:

 1. Статут и регламенти за организиране и провеждане на форума.
 2. Образец на заявка.
 3. Образец на декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД