XXXII национална конференция по литература, история и философия „Битие и време“ на тема „Границите в нас“ за ученици от V до XII клас

Изх. № РУО1-9905/25.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9645/22.03.2024 г. Ви уведомявам, че СУХНИ „Константин Преславски“ – гр. Варна организира XXXII национална конференция по литература, история и философия „Битие и време“ на тема „Границите в нас“ за ученици от V до XII клас.

Моля информацията за конференцията да бъде предоставена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент и форма за регистрация: https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3HFlkGk&data=05%7C02%7Crio_sofia_grad%40mon.bg%7C78c21d3ac8034520ad5208dc4a4c6b97%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C638466939934732610%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AdiwHeetaEE04WF2NrFsxmGRtmA2%2BmZGAKQy7duuRAg%3D&reserved=0

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г. на министъра на образованието и науката)