27.11.2018

Национални олимпиади по чужди езици

Изх. № РУО1-30113/27.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, общинските кръгове на олимпиадите по английски, испански, италиански, немски и френски език  следва да се проведат до:

 • 20.01.2019 г. за английски език;
 • 25.01.2019 г. за испански, италиански, немски и френски език. 

Общинските кръгове се организират и провеждат от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на съответния регламент. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата, за изготвяне на изпитните работи и за проверка и оценка се определят със заповед на директора.

В срок до 23.01.2019 г. за английски език и до 30.01.2019 г. за испански, италиански, немски и френски език е необходимо:

- да представите в РУО – София-град, стая 405, протокол № 1 с резултатите на всички участници и протокол № 2 с резултатите на класираните за областен кръг (по образец), подписани и подпечатани от директора на училището,  изпитните работи на класираните, както и декларации за съгласие, попълнени от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години;

- да изпратите във формат Word  протокол № 2 и списък на квесторите за областен кръг (по 1 квестор на всеки до 7 класирани) на:  rio_a.kadieva@abv.bg (за английски език и испански език) и  rio_nlukanova@abv.bg (за немски език, италиански език и френски език).

 

Приложение:  съгласно текста.

27.11.2018

Общински кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-30112/27.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година, общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 12.01.2019 г. от 14:00 ч.

Общинският кръг се организира и провежда от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на регламента. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата и за проверка и оценка се определят със заповед на директора. Изпитните материали се изготвят от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

В срок до 21.12.2018 г. следва да представите в РУО – София-град, стая 405, попълнена заявка за участие, както и декларации за съгласие за публикуване на резултатите на учениците, попълнени от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години.

 

Приложения: 1. Заявка 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.11.2018

Олимпиада по география и икономика

Изх. № РУО1-29444/20.11.2018 г.

 

 

ДОДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, регламента на олимпиадата по  география и икономика и заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:  І. Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:1. Общински до 20.01.2019 г. Времетраене – 2 астрономически часа.2. Областенна 23.02.2019 г., начало – 09:00 часа. 3. Национален12.04.-14.04.2019 г., гр. Видин.

II. Условия за участие:

В олимпиадата по география и икономика могат да участват ученици от V до XII клас.  

В първите два кръга на олимпиадата учениците се състезават в 6 състезателни групи (V, VI, VII, VIII, IX и X-XII клас) а в третия в три групи – VII, VIII-IX и X-XII клас.

ІІІ. Общински кръг (до 20.01.2019 г.).

Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика се организира и провежда в срок до 20.01.2019 г. съгласно дейностите в раздел II, т. 1 на Приложение № 1 на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на  министъра  на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година.

Учебното съдържание, върху което се определят тестовите въпроси и задачи, трябва да е съобразено с темите от годишното тематично разпределение до 20.01.2019 г., както следва:

 • за учениците, които през настоящата учебна година се обучават върху учебното съдържание за V, VI; VIII, IX клас (в паралелки с разширено изучаване на чужд език) и X-XII клас, при 1 час седмичен хорариум в общообразователна/задължителна подготовка;
 • за учениците, които през настоящата учебна година се обучават върху учебното съдържание за VII клас и за IX клас (в паралелки с интензивно изучаване на чужд език) при 2 часа седмичен хорариум.

За учениците в IX клас с разширено изучаване на чужд език състезателните задачи за общинския кръг се определят върху учебната програма по география и икономика за IX клас за общообразователна подготовка, както и върху учебното съдържание от предходния клас.

Форматът на общинския кръг включва:

за учениците от V – VII клас:

 • тестови задачи с избираем отговор – 40 точки;
 • тестови задачи със свободен отговор – 40 точки;
 • практическа задача – 20 точки за всяка състезателна група.

за учениците от VIII – XII клас:

 • тестови задачи с избираем отговор – 20 точки;
 • тестови задачи със свободен отговор – 60 точки;
 • практическа задача – 20 точки за всяка състезателна група.

Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.

Състезателните задачи за общинския кръг (по 30 за всяка състезателна група), както и критериите за оценяване, се изготвят от училищни комисии, определени със заповед на директора.

Всяка  писмена работа се проверява от двама оценители, членове на училищната комисия за оценяване. При проверката всеки оценител отбелязва броя на точките встрани срещу всяка задача, а в края на изпитния материал записва окончателния брой точки. Крайният брой точки за всяка писмена работа е средноаритметичен от точките на двамата оценители.   

Насочвам вниманието на училищните комисии за оценяване към спазване на следните изисквания: изпитният материал да има лого на училището, да има точно записване на съответната състезателна група, наличие на указание за учениците, тестовите задачи да са подредени по блокове (задачи с избираем отговор, задачи със свободен отговор, практическа задача), срешу всяка задача да е записан броят на точките, които тя носи.

Училищната комисия по оценяването изготвя в срок до 7 работни дни от състезателния ден:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището, който ги изпраща на началника на РУО – София-град заедно с писмените работи на класираните ученици.

За участие в областния кръг се предлагат ученици, получили не по-малко от 80% от общия брой точки.

На 28 и 29 януари 2019 г. от 09:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа в РУО – София-град, стая № 412, на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГОР, се предават:  

 • Протокол № 1 за явилите се ученици и техните резултати от общинския кръг по състезателни групи (Times New Roman 12);
 • Протокол № 2 за класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи (Times New Roman 12);
 • Оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици;
 • Списък на учениците, класирани за oбластен кръг и неподали декларации по т. 10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката (за съгласие за публикуване на резултатите).

До 29 януари 2019 г. председателят на училищната комисия за оценяване попълва електронен протокол само с имената и резултатите на  класираните за участие в областния кръг ученици по състезателни групи на следните линкове:

Първа състезателна група (5. клас): https://docs.google.com/forms/d/1oj7cDROvITf4pmyR5qwQetFS4k2Fmj6lXyfHQat6xho/viewform?usp=send_form

Втора състезателна група (6. клас):

https://docs.google.com/forms/d/1q6zhL1ZITEg3Yf42YPKa9WqpGHIIbqm6lTBV4WfHC-8/viewform?usp=send_form

Трета състезателна група (7. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1odIiyS1cvTct2ahZCLfjZP4finTvGMezxyt31BDl4cI/viewform?usp=send_form

Четвърта състезателна група (8. клас):

https://docs.google.com/forms/d/1hUrwcohfwXG5EjuWq0EgxqKCICbc7PFlMK8ZEw5KLqA/viewform?usp=send_form

Пета състезателна група (9. клас):

https://docs.google.com/forms/d/1lcKmgHAVlVGgaaRaidWM5fNrUck07i5jJ43xQSto-Eo/viewform?usp=send_form

Шеста състезателна група (10-12. клас):

https://https://docs.google.com/forms/d/1Fyl1jO5w66iDUHnlwBKBMfJMt8n1rPnHRCpRUq2xT0M/viewform?usp=send_form

За допълнителна информация: Румяна Вангелова –  ст. експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-92, e-mail: riosofia_rvangelova@abv.bg.Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

Приложение:

1. Образец на протокол за явилите се на I-я кръг по състезателни групи.

2. Образец на протокол за класираните за II-я кръг по състезателни групи.

3. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

16.11.2018

Национален кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-29068/15.11.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА31 СУЧЕМ, 73 СУ, 157 ГИЧЕ, 164 ГПИЕ, 91 НЕГ, II АЕГ, ПЪРВА АЕГ, НУККЛИИЕК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на Националното многоезично състезание ще се проведе на 24.11.2018 г. в град Велико Търново.

Националният кръг на Националното многоезично състезание се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново и СУ „Емилиян Станев".

Официалното откриване ще се състои на 23.11.2018 г. от 17:30 ч. в актовата зала на СУ „Емилиян Станев“, ул. „Мария Габровска“ № 1. Националният кръг на състезанието е с начален час 10:00 ч. на 24.11.2018 г. в горепосоченото училище. Допускането на участниците в сградата на училището е възможно срещу представяне на документ за самоличност съгласно изискванията за участие в олимпиади и състезания. Участниците следва да заемат местата си в залите до 9:30 ч. в деня на състезанието.

В случай на установена грешка в изписването на данните на участниците в протокола за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на състезанието, публикуван на електронната страница на МОН, е необходимо в срок до 16.11.2018 г. да посочите правилното изписване на адрес v_petrova@riovt.org.

Регистрацията за участие в националния кръг се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите във формат Word в срок до 21.11.2018 г. на адрес v_petrova@riovt.org.

Ръководителите на съответните групи в срок до 21.11.2018 г. сами извършват резервация в хотелите, посочени в приложенията. Настаняването на участниците ще се извършва на 23.11.2018 г. след 14:00 ч. При регистрацията се представят данни на изпращащото училище, в случай на необходимост от фактура.

В срок до 19.11.2018 г. е необходимо да предадете в РУО – София град, стая 405, декларации за съгласие, попълнени от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години (вж. Приложения).

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Вера Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Велико Търново, на телефон 062/61 63 20 или на електронен адрес v_petrova@riovt.org.

Приложения:

1.       Формуляр на заявка за участие.

2.       Декларация.

3.       Програма.

4.       Информация за хотели.

5.       Информация за таксиметрови услуги.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.11.2018

Коледно математическо състезание

Изх. № РУО1- 29062/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-28858/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXVI Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.

 

Състезанието ще се проведе на 08 декември 2018 г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XI и XII клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

 

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 04 декември 2018 г.

 

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com.

 

За повече информация на телефони: 0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и 0988903025 в 125 СУ.

 

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

 

15.11.2018

Онлайн състезание VIVA Математика с компютър

Изх. № РУО1- 29063/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-371/13.11.2018 г., вх. № РУО 1-28846/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че един от принципите в системата на предучилищното и училищното образование ( Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 3, т. 10) е автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация. В училищата се организират и провеждат различни състезания и прояви, насочени към интересите на учениците. Личен избор на ученика е участието във всякакъв вид прояви.

 

В тази връзка моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище, че Институтът по математика и информатика към БАН организира онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“.

 

Повече информация може да намерите на адрес http://vivacognita.org/_/viva-math.

 

Информация относно календарния план на Съюза на математиците в България за състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. може намерите на адрес http://www.math.bas.bg/smb/.

 

МОН и РУО – София-град не носят отговорност за организацията, провеждането и съдържанието на материалите на състезанията, които не са от утвърдения график на националните състезания (Приложение № 3) към Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

14.11.2018

Национално многоезично състезание

Изх. № РУО1-28925/13.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, протоколът за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език е публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.11.2018

популяризиране на XII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“

 Изх. № РУО1- 28465/ 07.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо на Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе с вх. № 28092/01.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на XII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“, който ще се проведе на 08-09.03.2019 г. в гр. Русе.

Конкурсът е включен в програмата на Министерството на културата за закрила на деца с изявени дарби и има за цел да  популяризира българския музикален фолклор сред младото поколение. Организатори на конкурса са Община Русе и Общински детски център за култура и изкуство - гр. Русе.

Заявки за участие се приемат до 01.02.2019 г. на адрес: 7005 град Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Околчица“ №9,

до Директор /за дванадесети фолклорен конкурс/, e-mail: obdcki1@abv.bg .

 

Телефони за контакт: 082/84 54 71, 0878/822 360 Светлана Недкова.

 

Приложение:

1. Статут на XII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.

2. Заявка за участие в XII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД02-2529/05.11.2018 Г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД /

08.11.2018

XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“

Изх. № РУО1- 28549/08.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България с вх. № РУО1-28529/08.11.2018г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“, който ще се проведе на 1 декември 2018 г. от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

 

Желаещите да организират турнира да заявят желанието си до 22.11.2018 г. на тел. 0888123169 (Иванка Стоянова) или на електронен адрес vstoyanova41@gmail.com .

 

Само за учениците от XII клас, които желаят  получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Технически университет – Габрово; Русенски университет „Ангел Кънчев, ще има отделна тема с формат 6 въпроса тест и 2 задачи за решаване, като времето за работа ще е 120 минути.

 

За повече информация се обръщайте към Стоянка Вълчева ( тел. 0878641430).

 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД02-2529/05.11.2018 Г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД /

06.11.2018

Шахматен турнир „Златна пешка“

Изх. № РУО1-28336/05.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община изх.№СОА18-ВК66-8028-(1) с вх.№РУО1-27685/29.10.2018 г. Ви информирам, на 24.11.2018 г. (събота), Столична община и Частно училище „Дружба“ е домакин  на традиционен шахматен турнир „Златна Пешка“ за ученици от 1 до 12 клас на столичните училища.

 

Работна среща относно събитието – 21.11.2018 (сряда) – 12:30 часа, в Столична община.

 

За повече информация: Столична община, Спортни и младежки дейности, Новини – www.sofia.bg

тел. 029810343, 0884322643 – Десислава Темелкова

тел. 029810651, 0896847451 – Надежда Герова

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД