Конкурс за есе, фотография, видео и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!“

Изх. №РУО1-12180/ 15.04.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-113/12.04.2024 г., вх. №РУО1-11994/12.04.2024 г., Ви уведомявам, че Фондация „Общество и сигурност“ обявява конкурс за есе, фотография, видео и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!“, в който могат да участват ученици на възраст от 10 до 18 години.

Крайният срок за получаване на творбите е 19 май 2024 г.

Обръщам внимание, че съгласно нормативните изисквания, определени от Закона за закрила на детето, Глава ІІ и Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, включването в извънкласни и извънучилищни дейности на деца и ученици се осъществява след информирано и недвусмислено съгласие от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава на декларация за информираност и съгласие за публикуване на материали, включително снимки на детето/ученика.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1203/09.04.2024 г.

на началника на РУО – София-град)