06.11.2018

Шахматен турнир „Златна пешка“

Изх. № РУО1-28336/05.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община изх.№СОА18-ВК66-8028-(1) с вх.№РУО1-27685/29.10.2018 г. Ви информирам, на 24.11.2018 г. (събота), Столична община и Частно училище „Дружба“ е домакин  на традиционен шахматен турнир „Златна Пешка“ за ученици от 1 до 12 клас на столичните училища.

 

Работна среща относно събитието – 21.11.2018 (сряда) – 12:30 часа, в Столична община.

 

За повече информация: Столична община, Спортни и младежки дейности, Новини – www.sofia.bg

тел. 029810343, 0884322643 – Десислава Темелкова

тел. 029810651, 0896847451 – Надежда Герова

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.11.2018

ХVІI Национално състезание по природни науки и екология

Изх. РУО1 – 27740/ 29.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно Заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, определяща графика и правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, в периода от 23.11.2018 г. до 25.11.2018 г. град Видин, ще бъде домакин на ХVІI Национално състезание по природни науки и екология.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Видин, Община Видин и СУ ”Св.св.Кирил и Методий”, град Видин.

   Според регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • през настоящата учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V–VІІ клас) или в гимназиалния етап на средната степен на образование (VІІІ –ХІІ клас) в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.
 • проявяват задълбочен интерес към учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Целта на състезанието е да се осигури възможност учениците да: представят авторски идеи и интерпретации по определен проблем; представят резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията; защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми; покажат оригинално мислене; обменят идеи и самостоятелно изработени учебни материали.

Всеки регион (област) е желателно да участва поне с три проекта (общо за двете възрастови групи). Проектите се подбират от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях.

Всеки проект, независимо от броя на авторите му, на националното състезание се представя от не повече от 2 ученици и 1 ръководител. Размерът на постера не трябва да бъде по-голям от 70/100 см. Не се допуска повече от един постер на проект.

Съгласно регламента националното състезание по природни науки и екология се провежда в два кръга, в два последователни дни:

 • в първия кръг участниците представят разработения от тях цялостен проект на постерна сесия (изложба);
 • във втория кръг проектите се представят и защитават публично. Представянето (презентацията) е в рамките на не повече от 10 минути.

Организаторите очакват всички участници и техните ръководители да пристигнат и да се настанят в хотелите най-късно до 17.00 часа на 23 ноември 2018 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието са:

1. Регистрация и настаняване на участниците (ученици и техните ръководители):

 • В  хотел  „Ровно” – Видин, ул. „Цар Александър II“ № 70, 094 690 990; e-mail: info@hotelrovno.com;
 • В интервала  от 12.00 до 17.30 часа;
 • Цени на една нощувка с включена закуска, на човек (за всички – ученици и ръководители):

Вид услуга

Единична цена, лв.

Единична стая с включена закуска

35,00

Двойна стая с включена закуска

52,00

Тройна стая с включена закуска

65,00

Апартамент с включена закуска

81,00

 

 • Хотелът предлага вечеря за настанените участници на стойност 11 лв., включваща: салата, скара с гарнитура, десерт, вода, хляб. Заявката за вечеря се прави при резервацията.
 1. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места в хотела в срок до 9 ноември 2018 г. и я отразяват в заявката за настаняване. Рецепция: 094/ 690 990 или на e-mail: info@hotelrovno.com;
 2.  Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела, точните данни  на институцията;
 3.  Регистрацията на участниците (учениците и техните ръководители) ще се извърши във фоайето на Симфониета - Видин, ул. „Градинска“ № 4 от 17,00 до 18,00 часа на 23 ноември 2018 година;
 4.  Официалното откриване на Националното състезание по природни науки и екология ще се състои на 23.11.2018 г. от 18.00 часа в Залата на Симфониета – Видин;

6. Официалната вечеря за ръководителите – по подадена заявка, на стойност 25,00 лв., е на 24.11.2018 г. от 20.00 часа в ресторант „Кадифе“, гр. Видин, ул. Търговска № 2;

7. На 24 ноември 2018 г. (събота) от 16.00 до 17.30 часа за учениците и ръководителите е предвидена разходка в Крайдунавския парк на град Видин и безплатно посещение на Крепостта „Баба Вида“ и Музей „Кръстатата казарма“;

     8.  При регистрацията ръководителите на отбори потвърждават:

 • Участието си в официалната вечеря на 24.11.2018 г. и заплащат стойността й.
 • Посещението на Крепостта „Баба Вида“ и Музей „Кръстатата казарма“.

9. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част са:

 1. Състезателната част през двата дни – 24.11.18 г. и 25.11.2018 г. ще се проведе в СУ „Св.св. Кирил и Методий, гр. Видин, ул. „Горазд“ № 23,  съгласно програмата.
 2. Допускането на участниците в състезанието ще се извършва само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

3. За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласие за публикуване на:

 •  резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
 •   снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

4. Декларациите се подават до директора на училището, в което се обучава участникът. Ръководителите представят при регистрацията списък с имената на тези ученици, подписан от директора и подпечатан с печата на училището.

 

За целта е необходимо:

 • Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговия регламент и програма.
 • Да изпратите в РУО, предложения за участие до 12.11.2018 год. на електронни адреси: prirodninauki_ivanova@abv.bg

       За допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на състезанието може да се обръщате към Иглика Филипова – старши експерт по природни науки и екология в РУО - Видин на телефони: 0887 496903 и 0895 771009.

Приложения:

 1. Формуляр „Данни за проектите“;
 2. Формуляр на заявка за нощувки;
 3. Програма на националното състезание по природни науки и екология 23.11 – 25.11.2018 г., гр. Видин
 4. Примерна декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни.
 5. Примерна декларация за съгласие за снимане и/или видео с участието на ученика за целите и за популяризирането на състезанието.
 6. Списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.11.2018

Провеждане на XIII Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2018 г., за литературно творчество и визуални компютърни изкуства.

 Изх. № РУО1-28095 /01.11.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо на  Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Варна с вх. № РУО1-27660/29.10.2018 г., Ви уведомявам за провеждането на XIII Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2018 г., за литературно творчество и визуални компютърни изкуства. Право на участие в конкурса имат ученици от I-XII клас. Конкурсът е индивидуален. Творби за участие се приемат до 1 ноември 2018 г., като прикачен файл на адрес:

·         За литературни творби: odk.literature@gmail.com .

·         За компютърни рисунки: odk.picture@gmail.com .

Телефон за връзка:

Ø  За раздел „Литературно творчество“ – 0878126046, Магдалена Маркова.

Ø  За раздел „Визуални компютърни изкуства“ – 0878126041, Никола Райков.

Всеки автор може да участва и в двата раздела.

 

Приложение: 1. Статут на XIII Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2018 г., за литературно творчество и визуални компютърни изкуства.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.11.2018

Националния конкурс за интерактивни карти под наслов „Преоткриване България заедно“

Изх. № РУО1-28093/01.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  на МОН с изх. № 9105-346/26.10.2018 г. вх. № РУО1-27566/26.10.2018 г., Ви уведомявам, че във връзка с провеждането на Световния ден на географските информационни системи (ГИС) в България, е отправена покана към българските ученици да се включат в Националния конкурс за интерактивни карти под наслов „Преоткриване България заедно“.

 

Инициативата е организирани от ЕСРИ България, официален организатор на Световния ден на ГИС в България.

 

Информация за събитието е достъпна на http://www.esribulgaria.com. раздел „Събития“, таб. „Конкурс за карти“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.11.2018

XVIII Национален есенен турнир по информатика

Изх. № РУО1- 28019/31.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на  Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през учебната 2018/2019 година, в периода от 23.11.2018 г. до 25.11.2018 г. в гр. Шумен ще се проведе XVIII Национален есенен турнир по информатика.

Организатори на турнира са МОН и РУО – Шумен.

 

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ „Епископ Константин Преславски“.

 

За място на провеждане са определени ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ “Епископ Константин Преславски“.

 

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява от 08.11.2018 г. до 16.11.2018 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес: www.pmg.icon.bg.

 

За участието си в националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

 

Обобщената поименна заявка за участие (по приложения образец) не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана от експерта от Регионалното управление на образованието. Сканираната заявка и декларациите на учениците  да се изпратят до 19.11.2018 г. на e-mail: d.borisova.ruo@gmail.com.

 

Есенният софийски турнир по информатика ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици от гр. София, участващи в Националния есенен турнир по информатика в гр. Шумен.

 

Състезателите, включени в националните и разширените отбори, участват извън квотите на съответната област.

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок, броят на участниците не надвишва квотата и е налице съответствие между имената на състезателите в електронната форма и в сканираната заявка.

 

Електронната форма за регистрация, образецът на заявката, програмата и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

 

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

 

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

 

За допълнителна информация: Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0887 541 602 и e-mail: d.borisova.ruo@gmail.com.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.10.2018

Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“

Изх. № РУО1- 27755 /30.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  Български национален младежки фолклорен съюз с вх. № РУО1-26285/15.10.2018 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“- гр. Пловдив, 2019. Конкурсът ще се проведе в периода 21-24 март 2019 г. Заявки за участие се приемат до 24 февруари 2019 г., на e-mail: orfeevitalanti@abv.bg или чрез официалната форма в сайта на конкурса www.orfeevitalanti.com . Организатори на събитието са Български национален младежки фолклорен съюз и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив.

 

За повече информация: тел.: 0889 872 688 – Александра Станчева, секретар на БНМФС.

 

Приложение:

1. Статут на Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“- гр. Пловдив, 2019.

2. Форма на заявка за участие.

3. Статут на видео конкурс „Децата и фолклора“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2018

Доброволческа инициатива 2018

Изх. № РУО 1 - 27695/29.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

 Във връзка с писмо на Фондация Лале и Фондация Национален алианс за работа с  доброволци /НАРД/, с вх. № РУО 1 - 27257/24.10.2018 г. , приложено Ви изпращам формуляр за участие в конкурс  Доброволческа инициатива 2018,  за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България.

 

В конкурса  Доброволческа инициатива 2018 са поканени да участват граждански организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

 

Представените инициативи ще бъдат оценени от авторитетно жури по резултатите, значението за хората в общността, броя и характеристиките на участниците, значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците, финансовата ефективност.

 

Най-добрите инициативи ще бъдат отличени на публична церемония в началото на декември 2018 г. и ще получат сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

 

 Попълването на формуляра  е най- късно до 15 ноември 2018 г.  на имейл: office@navabg.com

 

Всяка добра инициатива заслужава признание!

 

Приложение: Формуляр  „Доброволческа инициатива 2018“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

30.10.2018

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

Изх. № РУО1 – 27742/29.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година и № РД 01- 477/29.10.2018 г. на началника на РУО - София-град, от 30 ноември до 2 декември в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.Организатори на състезанието са МОН, РУО - София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.Регламентът на състезанието, програмата и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, т.к. от формуляра ще се извличат данните за сертификати. Регистрацията ще бъде отворена от 05.11.2018г. до 24.00 часа на 25.11.2018г.За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

 

Приложение:

 1. Програма на състезанието.
 2. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.10.2018

Провеждане на Национален конкурс за комикс за деца

Изх. № РУО1- 27395/ 25.10.2018 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

  Във връзка с писмо на  Център за развитие на човешките ресурси с вх. № РУО1-27256/24.10.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Национален конкурс за комикс за деца.

Целта на националния конкурс за комикс за деца е да провокира въображението на младите хора по представяне на различни случки от пътувания извън България.

 

Конкурсът се провежда в две категории:

·         Ученици от VII-IX клас.

·         Ученици от X-XII клас.

 

Кандидатите могат да работят индивидуално или в екип.

 

Покана и формуляр за кандидатстване можете да намерите на сайта на Център за развитие на човешките ресурси.

 

Краен срок за подаване на комиксите е 31.12.2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.10.2018

Провеждане на VII-ми Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2019 г., и Национален литературен конкурс „И ти си в мене-ти, родино моя“, 2019 г.

Изх. № РУО1-27399 /25.10.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

  Във връзка с писмо на  Къща музей „Пейо К.Яворов“ – гр. Чирпан с вх. № РУО1-26807/19.10.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на VII-ми Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2019 г., и Национален литературен конкурс „И ти си в мене-ти, родино моя“, 2019 г.

Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2019 г., се организира от Община Чирпан, Къща музей „Пейо К.Яворов“ и Фондация „Яворов“ в памет на Василия Стоилова.

Организатори на Национален литературен конкурс „И ти си в мене-ти, родино моя“, 2019 г. са Община Чирпан, Къща музей „Пейо К.Яворов“ и Фондация „Яворов“ и Съюз на българските писатели.

 

Приложение: 1. Условия и срокове за участие в VII-ми Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2019 г., и Национален литературен конкурс „И ти си в мене-ти, родино моя“, 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД