01.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-5251/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по руски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

КОНКУРС ЗА ЕСЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОЗНАНИЕ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Рег. № РУО1-5165/28.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград  в РУО-София - град с вх. № РУО1-5054/27.02.2019 г., приложено Ви изпращам условията, разработени от катедра „Социология“ за провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе в областта на социалното познание. В конкурса могат да участват учениците от единадесети и дванадесети  клас.

Желая творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение   -  Условия на конкурса за ученическо есе

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД                                                        

28.02.2019

Национален кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-5081/27.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по руски език, ще се проведе в град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по руски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Плевен и ПГПЧЕ – гр. Плевен.

Настаняването на участниците е предвидено на 08.03.2019 г. от 14:00 часа в хотел „Ростов“, ул. „Цар Борис III“ №2 и в хотел „Балкан“, бул. „Русе“ №85 в град Плевен. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 05.03.2019 г. да направят резервации в посочените хотели.

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават до 05.03.2019 г. заявка на имейл адрес svet_731973@abv.bg. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, е необходимо да изпратите съответната корекция в същия срок на горепосочения имейл адрес. Протоколът с класираните се намира на електронната страница на Министерството на образованието и науката. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да изпратите на същия адрес информация за съответните необходимости.

Официалното откриване ще се състои на 08.03.2019 г. от 18:00 ч. в зала „Катя Попова“, пл. „Възраждане“ №4, град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 09.03.2019 г. от 9:00 часа в ПГПЧЕ – гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 22. Допуснатите до участие следва да се явят в 8:30 часа в училището домакин. Учениците заемат местата си от 8:30 до 8:45 часа като представят документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Светослава Илиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Плевен, тел. 064/841271, 0878451114, 0883990292.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Програма.

3.       Информация за хотелите.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-547/26.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

27.02.2019

Национално състезание по ИТ „ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Изх. № РУО1- 5036/27.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РД-16-109/26.02.2019 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 4979/27.02.2019 г., Ви уведомявам , че от 19.04.2019 г. до 20.04.2019 г. в I ОУ “Св. Св. К. и Методий, гр. Гоце Делчев ще се проведе Национално състезание по ИТ „ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“, организирано от Регионално управление на образованието; ЮЗУ ”Неофит Рилски”, Благоевград – Технически факултет, УниБит , София – Факултет компютърни науки, I ОУ “Св. Св. К. и Методий, Гоце Делчев и община Гоце Делчев.

І. Общи положения

Целта на състезанието е да се предостави възможност на учениците за:

 • различни форми на инициативност и предприемачество;
 • използването на мултимедийни технологии,
 • да използват ключови компетентности при решаване на проблеми;

II. Направления

3.1. предварително подготвени

 1 група /V – VІІ клас/

 • Мултимедийна презентация;

 2 група /VIII – XII клас/

 • Мултимедия
 • Web сайт.

3.2. изработени на място

 3 група /V – VІІ клас/

 • Мултимедийна презентация;

 4 група /VIII – ХІІ клас/

 • Компютърно моделиране със Skratch;
 • Web сайт/ блог

III. Организация и провеждане:

3.1. Участниците от 1 и 2 група изготвят своите проекти индивидуално или в екип от двама ученици и изпращат линк за сваляне на разработения проект до 15.04.2019 год. на имела на състезанието: sastezanie_topo@abv.bg. Всеки участник има право да участва само в един проект.

Графикът за защита на допуснатите проекти се обявява на сайта на състезанието http://sastezanietopo.weebly.com до 17.04.2019 год.

3.2. Участниците от 3 и 4 група участват индивидуално, след направена регистрация на сайта на състезанието в срок до 15.04.2019 год.

В тези категории е задължително ползването на собствен преносим компютър със записващо устройство и инсталиран необходимия софтуер за изготвяне на проектите.

Таксата за участие се заплаща по банков път.

ІV. Информация

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки, ще бъде предложен прием за студенти в специалностите на Технически факултет на ЮЗУ“Н. Рилски“, Благоевград и Факултета по компютърни науки в УниБит , София.

Допълнителна информация

 • Василиса Павлова, ст. експерт по Информатика и Информационни технологии в РУО – Благоевград на телефон: 073/885272; GSM 0894/ 62 71 86

Приложения: 1. РЕГЛАМЕНТ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-547/26.02.2019 г.

  на началника на РУО – София-град)

27.02.2019

Национална олимпиада по информатика

Изх. № РУО1- 5037/27.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СМГ, ЧОУ „Света София“, 125 СУ, 81 СУ, 2 СУ, НУКК, ПЧМГ, ЧНУ „Питагор“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година от 15.03.2019 г. до 17.03.2019 г. в гр. Стара Загора ще се проведе Националният кръг на националната олимпиада по информатика.Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Стара Загора.За място на провеждане е определена ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора, ул. „Августина Траяна“ №44.  Програма на олимпиадата, информация за настаняване и хранене на учениците и ръководителите може да намерите на http://www.pmgsz.orgЗа да бъдат оповестени публично резултатите от състезанието е необходимо родителите/настойниците на участниците, които желаят техните резултати да бъдат обявени публично да подадат декларация за съгласие по електронен път на e-mail: ppmgsz_noi@abv.bg  в срок до 14.03.2019 г. Резервациите и договарянето на настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите.Моля да бъде създадена необходимата организация за участие в националния кръг на олимпиадата по информатика на класираните ученици от повереното Ви училище.Справка и подробна информация можете да получите от: Деяна Димитрова – старши експерт по математика в РУО – Стара Загора, 0879 833 259 и e-mail: ddimitrova_riosz@abv.bg Николина Куличева – директор ППМГ„Гео Милев“, гр. Стара Загора, тел. 042 60 50 62 и 0887 610 588.

НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-547/26.02.2019 г.

  на началника на РУО – София-град)

27.02.2019

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-4806/ 25.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-4592/ 21.02.2019 г. РУО – Сливен уведомява, че СУ„Неофит Рилски“ – гр.Твърдица, организира национално състезание и литературен конкурс „Среща с българското минало“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента и да съдействате за включването им в конкурса.

Приложения: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.02.2019

Национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Изх. № РУО1 – 4975/ 26.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7693/ 22.02.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие в VI национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Учениците могат да изпращат своите разкази на тема Да обичаш, въпреки… до 30.03.2019 г., придружени с информация за авторa и данни за контакт.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.02.2019

Национален ученически конкурс „Цончо Родев“ за разказ на историческа тема „Изпитание“

Изх.№ РУО 1-4833/25.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА        

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4204/15.02.2019 г., Ви уведомявам, че Община Провадия и Народно читалище „Ал. Константинов 1884“ – Провадия, организират провеждането на Национален ученически конкурс „Цончо Родев“ за разказ на историческа тема „Изпитание“.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: 1.Информация за конкурса

                  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.02.2019

Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр.Свищов.

Изх. № РУО1-4716/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов с вх. № РУO1-4558/21.02.2019 г. по електронната поща на РУО – София-град, Ви уведомявам, че организираното Национално ученическо състезание за 15.03.2019 г. е в направления:

 • Икономикс;
 • Предприемачество.

Право за участие имат ученици от XI и XII клас.

Участниците в направление „Икономикс“ трябва да имат предварителни познания в областта на Микроикономиката и Макроикономиката. Няма ограничение за брой участници от едно училище.

От участниците в направление „Предприемачество“ в рамките на състезанието ще се изисква чрез екипен подход да генерират идеи и оформят предложение за стартиране на собствен малък бизнес. Решаването на заданието се базира на основни знания, придобити в средното образование, като акцентът се поставя върху оригиналното мислене и творческите способности на учениците да откриват нови „полета“ за бизнес и формулират възможни начини за поддържане на успешна дейност.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg – 11.03.2019 г.

За допълнителна информация и контакти:

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2

тел. 0887 63 00 33, (0631) 66 437

e-mail: edu.markeing@uni-svishtov.bg

www.uni-svishtov.bg

Приложения:

1. Формуляр за участие.

2. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед №РД 10-90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

21.02.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език

­­Изх. № РУО1-4566/21.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език, проведена на 09.02.2019 г., Ви уведомявам, че на елекронните пощи на училищата са изпратени резултатите от олимпиадата на учениците от V до VII клас от повереното Ви училище, които съдържат трите имена, класа и общия брой точки на всеки ученик. Моля да уведомите учениците за техните резултати, спазвайки разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.

Резултатите на учениците от VIII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след разсекретяване от Националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/