15.05.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1-13680/15.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13292/13.05.2019 г., Ви напомням, че Националният музей на образованието – Габрово провежда Втори национален ученически конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

15.05.2019

Награждаване на отличените на първи етап на XVIII Национален конкурс „Бог е любов“

Изх. № РУО1-13659/ 14.05.2019 г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с приключилия първи етап на XVIII Национален конкурс „Бог е любов“, Ви уведомявам, че на 20.05.2019 г., понеделник, от 15:00 ч. в храм „Св. София“ – ул. „Париж“ № 2, ще се проведе тържество за награждаване на отличените на регионалния етап.

Списък с класираните творби ще бъде изпратен на електронната поща на училищата, от които има отличени ученици.

Моля да информирате заинтересованите и да създадете необходимата организация за присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД 

14.05.2019

Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“

Изх.№ РУО 1-13364/13.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13123/13.05.2019 г., приложено Ви изпращам регламента на Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“ за учебната 2018/2019 година с право на участие на ученици от 7-ми до 12-ти клас.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

          

Приложение: регламент на конкурса

 

Д-Р  ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

13.05.2019

Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“

Изх. № РУО1-12982?10.05.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Община Чирпан, къща-музей „Пейо К. Яворов“, гр. Чирпан и фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“.

Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение на Пейо Яворов. В конкурса за рецитация право на участие имат ученици от цялата страна от V до ХІІ клас, разделени в следните възрастови групи: V-VІІ клас и VІІІ-ХІІ клас.

Конкурсът има следните раздели:

- индивидуални изпълнения – до 5 минути

- групови изпълнения – до 10 минути

Дата на провеждане: 08.06.2019 г. (събота) от 10:00 часа в къща-музей ”Пейо К. Яворов”, гр. Чирпан.

Заявки ще се приемат до 31.05.2019 г. (петък) на адрес: гр. Чирпан, ул. „Крачолови” 26, къща-музей „Пейо К. Яворов” или на e-mail: [email protected]. Телефон за контакти: 0416/ 94019, къща-музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.

Заявката за участие в конкурса трябва да включва : трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка и заглавие на творбата. Разноските са за сметка на участниците.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците във Вашето училище

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.05.2019

: Награждаване на ученици, заели призови места в областния кръг на олимпиадата по математика, състезанията по математика и финансова математика и областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1- 12854/10.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с регламентите за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV до VI клас, Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, Националното състезание по финансова математика, Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас и Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че на учениците, заели призови места в тези състезания и на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика за ученици от V до VII клас ще бъдат връчени грамоти на 16.05.2019 г. от 14 ч. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район „Възраждане“, бул. "Христо Ботев" №63. На електронните пощи на училищата ще бъдат изпратени имената на учениците от повереното Ви училище, на които ще бъдат връчени грамоти.

Моля да уведомите учениците, учителите и родителите на класираните на призови места ученици от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

07.05.2019

Двадесет и седми национален ученически конкурс на НК „Рдолюбие“ под наслов „140 години Търновска конституция“

Изх.№ РУО 1-12409/07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Общественият съвет на НК „Родолюбие“ напомня, че срокът за изпращане на разработките за участие в националния етап на Двадесет и седмия национален ученически конкурс под наслов „140 години Търновска конституция“  и конкурса „Мисия учител“ е до 30. 06. 2019 г.

Заключителният етап на конкурса ще бъде проведен в гр. Велико Търново.

Класираните разработки трябва да бъдат изпратени на адрес – гр. София, 1000, ул. „Ген. Паренсов“ № 11 - за конкурса „Родолюбие“. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, телефон и електронен адрес на училището, участника и консултанта за обратна връзка.

Работите се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Към рефератите и презентациите да има подготвени резюмета (до 1000 знака).

Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.05.2019

Конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“

Изх. РУО1 – 12404/ 07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Петият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“ ще се проведе на 12 май 2019 год. от 10:00 часа в Национален музей „Земята и хората“, гр. София, бул. „Черни връх“ № 4.

Тема на конкурса за учебната 2018/ 2019 г. - „Размножаване, растеж и развитие”.

Организатори на конкурса са РУО – София-град, Регионален методичен съвет по биология и катедра „Методика на обучението по биология“ към СУ „Климент Охридски“.

Донасянето на готовите модели за участие ще се извършва в самия ден на провеждането на конкурса, 12. май 2019 год.

Конкурсът включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Устното представяне на моделите трябва да бъде осъществено в рамките на 1 до 3 минути.

 Моля, участниците с  модели да се явяват в Националния музей „Земята и хората“ в 9:00 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

За популяризиране на резултатите от състезанието е необходимо предварително попълване на декларация за съгласие за публикуване на резултатите от състезанието и за снимане. Попълнените декларации се представят в деня на състезанието на организаторите.

Препоръчително е учениците да си носят сандвичи и вода.

Заявките за участие да бъдат изпратени до 08.05.2019 г. на електронeн адрес: [email protected]

Приложение:

  1. Програма на конкурса
  2. Заявка за участие
  3. Декларация за информирано съгласие
  4. Оценъчна карта

Моля да запознаете учителите по природни науки с изискванията на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО - СОФИЯ-ГРАД

03.05.2019

Ученически игри

Изх. № РУО1-12064 /2.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-93/30.04.2019 г., вх. № РУО1-11931/30.04.2019 г., приложено Ви изпращам утвърдените градове-домакини на финалните състезания на Ученическите игри, включени в Националния спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 г. за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и XI-XII клас (девойки и юноши).

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт за финалните състезания на Ученическите игри и да осигурите присъствието им.

 

Приложение: Градове-домакини за провеждане на финалните състезания на Ученическите игри за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и  XI-XII клас (девойки и юноши).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2019

Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“

Изх. № РУО 1-12063/ 02.05.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11798/ 30.04.2019 г. приложено Ви изпращам статут на Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“. Той се провежда под патронажа на Посолството на Република Куба в България и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на МОН. Организатори на конкурса са Асоциацията за приятелство „България – Куба“, Синдикатът на българските учители, Централният съвет на Българския антифашистки съюз, Националният дворец на децата, Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските журналисти.

Крайният срок за изпращане на творби е 25.05.2019 г., като учениците могат да участват с творби и презентации на български или испански език.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.04.2019

Организиране и провеждане на Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“

Изх. № РУО1 – 11868/ 30.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НA УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, на 08.06.2019 г. и 09.06.2019 г. в гр. София ще се проведе Второто Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2018/ 2019 година се обучават в VІІ клас.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул

Времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“

От 08:00 до 10:00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“

От 10:30 до 12:30 часа

Модул 3 - „Талантлив химик“

От 13:30 до 15:30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“

От 16:00 до 18:00 часа

Всеки от модулите включва задачи съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента на състезанието за учебната 2018/ 2019 година. За всеки от модулите състезателният вариант е писмен и включва две части:

            Част І.: 15 задачи с избираем отговор;

            Част ІІ.: 7 задачи със свободен отговор;

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

При подаване на заявка за участие в състезанието родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително попълва декларация за съгласие за публикуване на: 1. резултатите на ученика и личните му данни; 2. снимки и видео с негово участие за целите и популяризиране на събитието.

Основни акценти при провеждане на състезателната част на Националното състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“

  • Всеки един от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“;
  • Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени  калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти;
  • Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и бележката, генерирана при попълване на заявката за участие.

 

Моля да имате предвид, че заявка за участие в състезанието се подава на интернет страницата на НПМГ: https://npmg.org/  от 07.05.2019 г. до 31.05.2019 г.

За допълнителна информация: e-mail на НПМГ: [email protected]

 

Приложения:

            1. Програма

            2. Регламент на състезанието

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД