05.04.2018

НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-7920/05.04. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ще се проведе от 13.04.2018 г. до 15.04.2018 г. в град Русе.

Националният кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Русе и ПАГ „Гео Милев“- град Русе. Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 13 април 2018 година от 18:30 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ са договорени преференциални цени за участници, ръководители и придружители в Гранд -хотел „Рига". Настаняването в хотела и регистрацията на участниците ще се извърши на 13.04.2018 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. във фоайего на хотела. Ръководителите на групите сами извършват резервациите в хотела на електронна поща: office@hotel-riga.com.  Допускането до участие в олимпиадата е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка, която е необходимо да изпратите в срок до 09.04.2018 г. на електронна поща: rio_mmitrenceva@abv.bg

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Петя Лазарова, старши експерт по  ОНГОР в РУО - Русе, тел. 0884 139568 и 082834533.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Предварителна програма на олимпиадата.

3.       Информация за настаняването в Гранд - хотел „Рига".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД02-864/02.04.2018 г. на Началника на РУО - София-град/

05.04.2018

Състезание „Млад природолюбител“

 

Изх. РУО1 – 7274/ 28.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изявата на учениците по предмета човекът и природата в V и VІ клас, Регионалните методически съвети по химия, биология и физика към РУО – София-град за втора поредна година организират състезание „Млад природолюбител“. Състезанието ще се проведе в два етапа:

Първи етап – на 18.04.2018 г. във всяко училище.

Втори етап – на 02.06.2018 г. от 10:00 /часа/ в училище домакин или в Биологически факултет, Факултет по химия и фармация и Физически факултет.

Право на участие имат всички ученици, които през настоящата учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V–VІ клас) в общински, държавни и частни училища и проявяват любознателност и задълбочен интерес към учебния предмет „Човекът и природата“.

Участниците са разпределени в две състезателни групи:

  • Първа състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата година учебно съдържание за V клас;
  • Втора състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата година учебно  съдържание за VI клас;

Първият етап на състезанието ще се проведе на 18.04.2018 г. В него могат да участват всички желаещи ученици от пети клас и шести клас. Провеждането му се извършва в самото училище, от което са учениците. Времетраенето му е 60 минути.

Във всяка състезателна група участниците се състезават върху един и същ теоретичен тест, включващ задачи от три типа:

  • тип А – с множествен отговор - 21 задачи
  • тип Б – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – 3 задачи
  • максимален брой точки от теста, и за двете състезателни групи, е 30 точки

За първа състезателна група /ученици от V клас/ - задачите са от учебния предмет „Човекът и природата“ за V клас.

За втора състезателна група / ученици от VІ клас/ - задачите са от учебния предмет „Човекът и природата“  за VІ клас.

Тестовите задачи за двете състезателни групи ще бъдат изпратени по имейлите на училищата до 9:00 часа на 18.04.2018 г.. Организацията на първият етап на състезанието  се осъществява от директора на училището или от учителите по природни науки в удобно за учениците време.

В срок до 27.04.2018 г. учителите по природни науки проверяват и оценяват писмените работи на учениците и изготвят протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи. Протоколът се изготвя по приложения в писмото образец и се изпраща на имейл prirodninauki_ivanova@abv.bg.донасянето

До участие във втори етап на състезанието, се допускат ученици, които имат резултат над 70% от максималния брой точки. Донасянето на писмените работи на допуснатите ученици ще се извършва в деня на провеждането на втория етап на състезанието.

Вторият етап на състезанието ще се проведе в училище домакин или в залите на Биологически факултет, Факултет по химия и фармация, Физически факултет.

Включва решаването на тест с 30 задачи за всяка състезателна група поотделно:

  • тип А – с множествен отговор - 21 задачи;
  • тип Б - задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – задачи;
  • общ брой точки от теста – 75 точки.

Времето за работа на учениците е 90 минути.

Задачите са от следните области на учебния предмет „Човекът и природата“:

За първа състезателна група – учебно съдържание IV и V клас.

За втора състезателна група – учебно съдържание IV, V и VI клас.

Класирането на участниците е индивидуално и отборно. Отборното класиране се извършва отделно за всяка състезателна група, като се сумират резултатите на тримата най-добре представили се ученици от всяко училище. Публичното обявяване на резултатите ще се осъществи на сайта: http:www.prirodninauki.bg, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник от неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

Приложения:

1.  Регламент за организиране и провеждане на състезанието;

2. Образец на протокол за резултатите от І етап на състезанието;

3. Декларация за информирано съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

03.04.2018

СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ И ХІІ КЛАС ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕН НА 24.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците от VІІ и ХІІ клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

02.04.2018

Националното състезание „Фолклорна плетеница“

 

Изх. № РУО1-7607/30.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД №09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РД-01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г. и Регламента за организиране и провеждане на oбластния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ за ученици от IV, VII и XI – XII клас, изучаващи в задължителноизбираема и профилирана подготовка хореография, Ви уведомявам, че на 18.04.2018 г. (сряда) от 10.00 ч. в 144 СУ „Народни будители“, ще се проведе областен кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“.

Заявки за участие и музикален съпровод се приемат дo 13.04.2018 г. вкл. на електронна поща: folklorna_pletenica@abv.bg

Допълнителна информация на телефон: 0888 100 578 – Мариянка Стоилова – старши експерт по физическо възпитание и спорт.

На 18.04.2018 г., за участие в Областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ да се носят декларациите за родителско съгласие.

Приложение:

  1. Заявка за участие.
  2. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.03.2018

Пролетни състезания по информатика, гр. Велико Търново

Изх. № РУО1-7295/28.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. и № РД 09-5669/08.11.2017 г.   на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година Ви уведомявам, че от 20 до 22 април 2018 г. в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново ще се проведат Пролетни състезания по информатика.Предварителната поименна заявка се изпраща на електронен адрес: vt_psi@riovt.org. Заявката не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана със старши експерта по информатика и информационни технологии. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището преди провеждане на състезанието. Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 20.04.2018 г. и се отразяват в заявката.Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществява от ръководителите.Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.За допълнителна информация http://www.pmgvt.org/ .Здравка Минчева – старши експерт по математика в РУО, Велико Търново, тел: 062/616372 и 0878692311;Кирка Кирилова-Лупанова – главен учител в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, тел: 0889766346.Приложение: Списък на на учениците, попълнили определената квота за гр. София.   

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2018

Национален конкурс за приказка

 

Изх. № РУО1-7266/ 28.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОСНОВНИ, ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от МОН № 9105-94/ 15.03.2018 г. с вх. № РУО1-6134/ 16.03.2018 г. моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с правилата за участие в Национален конкурс „Моят учител е супергерой“, организиран от Фондация „Тебешир“. Конкурсът е насочени към ученици от 2. до 7. клас.

Приложение: правила

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2018

Национален детски конкурс за рисунка „Силата на водата“

 

Изх.№ РУО 1- 6936/26.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6827/23.03.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово организира Национален детски конкурс за рисунка на тема „Силата на водата“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

27.03.2018

Фолклорно надиграване за танцови двойки „На гергьовското хоро“

Изх.№ РУО 1- 6937/26.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6865/23.03.2018 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово организира младежко фолклорно надиграване за танцови двойки „На гергьовското хоро“.

Целта на надиграването е да стимулира творческите способности, фантазия и танцови умения у младите хора.

Моля за Вашето съдействие поканата за участие в надиграването да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Регламент

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Ученически конкурс „Българският фолклор - непресъхващ извор“

 

Изх.№ РУО 1- 6736/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6370/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че ЧОУ „Куест“ организира конкурс на тема „Българският фолклор - непресъхващ извор“ за деца и ученици на възраст от 6 години до 11 години.

Целта на конкурса е популяризиране и почитане на българските традиции и обичаи сред децата и учениците.

Патрон на конкурса ще бъде г-жа Десислава Иванчева - кмет на район „Младост“.

В конкурса може да се участва с рисунка, танц, театрално изпълнение и/или есе.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Провеждане на техническа конференция за ІІ етап – областно първенство на Ученическите игри 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-6907/26.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІ етап – областно първенство на Ученическите игри 2017/2018 г. за София-град, ще се проведе на 28.03.2018 г. (сряда) от 18.30 часа в зала 302 на Софийска математическа гимназия, ул. „Искър”№ 61.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт и да подсигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД