Актуализация на електронните профили на учителите и учениците

Изх. № РУО1- 29389/21.10.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-346/19.10.2020 г., с вх. № РУО1-29053/19.10.2020 г. Ви уведомявам, че с оглед на продължаващата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и с цел подсигуряване на учебен процес чрез обучение от разстояние, Министерство на образованието и науката създаде електронни профили при необходимост на всички нови за системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. учители и ученици – учениците в I клас, връщащите се от чужбина ученици и нови учители. Данните за новите акаунти са качени в OneDrive на администраторския профил на всяко училище и са достъпни след вход с код_по_админ@edu.mon.bg (Приложение 1).

За преместените от друга образователна институция ученици, които по някаква причина не знаят електронния си профил и не е получена информация от училището, в което са се обучавали, е създадено приложение на адрес: https://egnlookup.azurewebsites.net/ В него директорът може да направи справка за потребителското име на произволен ученик. Начинът за достъп и евентуална смяна на паролата на акаунта с временна, която да бъде предоставена на ученика/учителя, са описани в Приложение 2.

Актуализират се и връзките между класове, предмети и учители в Teams, след което учителите, ползващи платформата ще видят автоматично създадените си класни стаи.

За училищата, ползващи Classroom, връзките следва да се създадат от учителите или администратора на училището.

Всички директори на училища трябва да създадат организация, за незабавното предоставяне (независимо от използваната платформа) на създадените от Министерство на образованието и науката @edu.mon.bg електронни профили на всички учители и ученици. Отново обръщам внимание, че електронните профили са персонални, т.е. всеки акаунт отговаря на точно определен потребител и следва да се дават единствено на учителя/ученика, за когото са предназначени или на родителите на ученици под 14 годишна възраст или със СОП. Тези служебни акаунти ще бъдат активни, докато учителят преподава в системата на училищното образование, респективно докато ученикът посещава училище от I до XlI клас.

При преместване на ученик и постъпило искане за предоставяне на електронен профил от директор на приемащо училище към директор на училището, в което ученикът се е обучавал, профилът следва да бъде предоставян незабавно.

Чрез тези профили на учителите и учениците ще се осигурява всяка бъдеща интеграция както с информационните системи и платформи на МОН, така и с допълнителните ресурси, осигурявани от министерството.

Приложение:

  1. Инструкции за учителите и учениците за активиране на акаунти @edu.mon.bg и достъп до платформата
  2. Инструкция за директорите за достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg на учителите и учениците

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД