Актуализирани указания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Изх. № РУО 1-7926/10.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, РАБОТЕЩИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-7925/10.03.2021 г., приложено Ви изпращам актуализирани указания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, утвърдени със заповед РД 09-517/02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

Приложение:

  1. Aктуализирани указания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД