Анкетни карти за директори на училища и образователни медиатори, работещи по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Изх. № РУО1-16509/02.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с електронно писмо на МОН, вх. № РУО1-15556/25.06.2020 г., Ви напомням отново, че за нуждите на проект „Подкрепа за успех“ са разработени два вида анкетни карти – за директорите на училищата, включени в проекта и за назначените по проекта образователни медиатори.

Моля да бъдат попълнени по електронен път в срок до 10.07.2020 г. на следните линкове:

∙ за директори:
https://forms.gle/ZNdjGAGHvuXWG1827

или https://docs.google.com/forms/d/1c8DIUXF5-qWZ6VqYMKxvm8ofZ2nFE1tEjHxEE62vjbY/edit#responses

∙ за образователни медиатори:
https://forms.gle/XoTL9fb2XFoGYCE67

или https://docs.google.com/forms/d/1atf-PLXlzNrWLOuwxpcPjFNsSOOH6ydpgfj1DKRk2Fg/edit#responses

При необходимост от допълнителна консултация може да се обръщате към доц. Йосиф Нунев – консултант по „Дейност 7“ на електронен адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД