Изплащане на ДТВ

Рег. № РУО1-16565/02.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изплащането на допълнително (трудово) възнаграждение за организация и контрол по провеждане на външни оценявания (вкл. ДЗИ и държавни квалификационни изпити) за учебната 2019/2020 година, на основание раздел II, точка 3, буква „е“ от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл.49, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г., утвърдени със Заповед №РД09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, следва да подавате мотивирано искане – декларация по приложения образец до 15 юли 2020 г.

Обръщам внимание, че критерият за определяне размера на допълнителното (трудово) възнаграждение за организация и контрол по провеждане на външни оценявания (вкл. ДЗИ и държавни квалификационни изпити) за учебната 2019/2020 година е броя ученици, за които е организирано и/или проведено НВО, ДЗИ и/или ДИППК ( теория/ практика):

Общ брой ученици (НВО, ДЗИ и/или ДИППК)
До 99 От 100 до 149 От 150 до 199 От 200 до 249 250 до 299 Над 300
100 200 300 400 500 600

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД