Безплатен уебинар за представяне на наръчника „ПРАЗНИК НА ХИМИЯТА“

Изх. № РУО1-41090/21.12.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с ежегодното провеждане на Празника на химията от Съюза на Химиците в България, в сътрудничество с Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Федерацията на научнотехническите съюзи и РУО-София, Ви уведомявам, че в периода 19-21 април 2024 г. ще се проведе ежегодният конкурс „Празника на химията“. Учениците може да участват в категориите презентация, постер, есе и изследователски проект.

Възрастовите групи за участие в категориите презентация, постер или есе са три: Първа възрастова група: 5-7 клас; Втора възрастова група: 8-10 клас; Трета възрастова група: 11-12 клас. Темите за избор за всички възрастови групи за състезателни категории постер, презентация и есе са:

Тема 1 „Химия на съвременните материали“. Средата, която обитаваме е изградена от материали. Човечеството познава една част от тях още от зората на своето съществуване. Научавайки се да обработва камъка, дървесината и животинските кожи, откривайки леенето на метали и получаването на стъклото, хората започват да изграждат своята цивилизация. В продължение на хилядолетия, този процес се опира на суровини, извлечени директно от природата и подлагани на механична или термична обработка. Развитието на науката химия доведе до невиждан скок в откриването и усъвършенстването на нови материали, както и в разбирането за деликатната връзка между атомна, молекулна и кристална структура, от една страна, и макроскопски свойства, от друга. От средата на 19-ти век до наши дни на бял свят се появяват изкуствените и синтетичните полимерни влакна, пластмасите, портландциментът, бетонът, гумата, силиконите, сплавите на алуминия, и титана. В последните 50 години бяха развити нови химични и физични методи за получаване на структури с размер до няколко милиардни от метъра. Заедно с новооткритите алотропни форми на въглерода – графен, въглеродни нанотръби, фулерени, карбин, материалите, включващи наноструктури, доведоха до революция в развитието на електрониката, заемайки трайно своето място в съвременните телевизори, компютри и смартфони. Нови материали позволиха да усъвършенстваме и методите за съхранение на енергия, като направиха възможно въвеждането на прочутите литиево-йонни батерии.

Изберете по желание класически, традиционен или нов и съвременен материал, и ни разкажете: каква е неговата структура и на какви сили (взаимодействия) се крепи; какви физични и химични свойства притежава; какво приложение намира; как се получава?

Тема 2 „Химия на цветовете“. Всеки обект, попаднал в нашето полезрение, има някакъв цвят. Цветовете ни позволяват не само да се ориентираме по-пълноценно в света, който ни заобикаля, но и представляват източник на естетическо удоволствие. В някои случаи, боравенето с определени цветове е всъщност отражение на нашето моментно емоционално състояние. Темата за цветността е област в която науките химия и физика се припокриват и взаимодействат интензивно. От основните концепции на квантовата механика до практическите насоки за боядисване – химията на цветовете обединява значителна съвкупност от въпроси.

Някои примерни подтеми са: химичен строеж и цветност; багрила и пигменти: природни и синтетични продукти; любима цветна реакция; химия и живопис: стари и нови методи за подготовка на бои и лакове; багрене и избелване на тъкани: традиционни практики, и съвременни технологии; луминесценция.

Тема 3 „Химическото производство в моя роден край“. Почти всички нови продукти и технологии се появяват за пръв път в научноизследователската лаборатория. За да навлязат в нашето ежедневие е необходимо да бъде изминат дълъг път, при който желаното нововъведение да стане достъпно масово. Тази задача се решава в производствените предприятия. Често, някои от тях работят сравнително близо до нас – в покрайнините на родното ни място или в региона, без ние да се замисляме върху това обстоятелство.

Ако във вашия роден край има или е имало в последните 50 години действащо химическо производство, разкажете ни за него. Какво се произвежда или каква суровина се добива и преработва? С помощта на какви процеси или химични реакции се осъществява тази дейност? Какви условия са необходими и какви апарати се използват? Какви добиви или какъв производствен капацитет е постигнат? Помислите какви подобрения биха могли да бъдат направени по всяка една от тези точки.

В категорията „изследователски проект“ могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Участниците, избрали да подготвят изследователски проект, могат да изберат всяка тема, свързана с предмета химия и опазване на околната среда. В проекта се търси решение на важен или значим проблем по избраната тема, като за неговото представяне се използва научен метод. Подробни критерии за изготвяне на изследователския проект са публикувани на сайта на природни науки в секция „Празник на химията“. Изпратеният проект се подлага на предварителна оценка от комисия, като само участници с минимум 35 точки (от максимален брой 40 т.) се допускат до защита пред комисията. Всеки класиран участник представя изследователския си проект под формата на постер (критерии: на сайта на Природни науки, секция „Празник на химията“) и ще бъде оценен от комисията.

Срок за подаване на заявления за участие: 20 март 2024 г. Имейл за контакт и въпроси: [email protected]

Изпратените презентации, есета, постери и изследователски проекти ще бъдат оценени от комисии в периода от 26 март до 7 април 2024 г. На 12 април 2024 г. ще бъде публикуван протокол с първите 5 финалисти, подредени по азбучен ред (при еднакъв брой точки ще бъдат допуснати до защита повече от пет участници) за категориите презентация, постер и есе по възрастови групи и списък с допуснатите до защита изследователски проекти.

На 15 април 2024 г. на сайта на Природни науки ще бъде публикувана програмата за защитите в периода 19-21 април 2024 г., като на 19 април 2024 г. ще бъдат представени есетата и постерите, на 20 април 2024 г. – презентациите, а на 21 април 2024 г. – изследователските проекти.

На 26 април 2024 г. на сайта Природни науки ще бъде публикуван протокол с окончателното класиране на участниците в Празника на химията 2024. (http://www.prirodninauki.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be)

Всички участници с призови места по категории (есе, постер, презентация) и възрастови групи   (5-7, 8-10 и 11-12 клас), както и за изследователския проект ще бъдат отличени с награди, които ще получат допълнително по куриер.

Всички участници в Празника на химията 2024 и техните ръководители ще получат сертификат за участие.

Необходима е онлайн регистрация за участие (задължително е всеки, регистрирал се за Празника на химията да има имейл: [email protected]), попълнена декларация за информирано съгласие; декларация за публичност на резултатите и декларация за снимане и публикуване с рекламна и информационна цел, есе, постер, презентация или изследователски проект за участие, които да бъдат прикачени към онлайн регистрацията за участие.

 

Приложения:

  1. Линк за онлайн регистрация:
  • за презентация, постер и есе:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoKsU75KzBw5TZKhoGEdeEFGUhylWPRM1vjiPL9yqDQUpuCw/viewform

  • за изследователски проект:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEq3mZ2tMv9_J_ouXxdb5kBn6o-gGKKyFYdkdy_GKr2Kh2eQ/viewform

  1. Декларация за информирано съгласие.
  2. Декларация за публичност на резултатите.
  3. Декларация за снимане и публикуване с рекламна и информационна цел.
  4. Критерии за изработване на постер, презентация, есе, изследователски проект.
  5. Примерна презентация с аудиозапис.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД