Видеонаблюдение за ДЗИ

Изх. № РУО 1-26526/16.08.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД09-2119/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на ДЗИ през учебната 2020/2021 година и в изпълнение на чл. 82а от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Ви изпращам Инструкция за организиране на видеонаблюдение към училищата, в които ще се провеждат ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

 

            Приложение: 1. Инструкция за организиране на видеонаблюдение към училищата, в които ще се провеждат ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1328/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/