ВТОРА ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

Изх. № РУО 1-20921/11.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-251/10.08.2020 г., вх. № РУО 1-20778/11.08.2020 г. с втора покана за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Повече информация може да получите на следния интернет адрес: www.opnoir.bg.

За участие в посочената процедура е необходимо в срок до 17.08.2020 г.:

  1. Да попълните и да представите в РУО – София-град приложените към писмото документи:
  • Заявление за участие /съгласно приложения образец с изходящ номер и печат/. Данните в заявлението следва да съответстват на посочените в гугъл формуляр данни.
  • Декларация за липса на двойно финансиране /съгласно приложения образец/.
  1. Да попълните гугъл формуляр с данни за образователната институция и заявено желание за участие в проекта на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUmCkVuy1GJdli0OB28LX-Fxks25uXpu4TCNKVb6hP6f5rw/viewform

 

ВАЖНО! Всички държавни и общински детски градини и държавни и общински училища, предоставящи обучение за придобиване на основна степен на образование, които вече са подали документи при първата покана, НЕ ТРЯБВА ДА ПОДАВАТ НОВИ.

Приложение:

  1. Писмо на МОН с приложени документи с вх. № РУО 1-20778/11.08.2020 . (заявление, декларация)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДEСИСЛАВА ПЕТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1313/05.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/