Предстоящо обучение на външни инспектори на НИО през месец януари 2023 година.

Изх. № РУО1 – 40786/15.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-40441/10.11.2022 г., Ви уведомявам за организиране през януари 2023 г. от Националния инспекторат по образование на обучение за външни инспектори.

С оглед своевременно информиране на желаещите, приложено Ви изпращам обява на Националния инспекторат по образование за предстоящото обучение.

 

Приложение:

  1. Обява на Националния инспекторат по образование за предстоящото обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД