Вътрешни правила в СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ за учебната 2020/2021година.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ,

ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ

УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование (изм. и доп. с ДВ бр. 43 от 13.05.2020 г.), доклад на директора на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ (СМГ), с вх. № РУО 1-10837/15.05.2020 г., с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2020/2021 г., Ви предоставям Вътрешни правила в СМГ „Паисий Хилендарски“за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, приети с решение на педагогически съвет от 14.05.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД