Глобално състезание „В хармония с природата“

Изх. № РУО1 – 35609/26.10.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-35489/25.10.2021г. Ви уведомявам, че Майнкрафт и ЮНЕСКО организират глобално състезание за ученици с цел популяризиране на Глобалните цели за развитие на ООН, стимулиране на социалноангажираното учене и гражданското образование. Партньори на състезанието в България са Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Сдружението на завършилите Стопански факултет.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация за инициативата.

Моля за Вашето съдействие информацията за инициативата да достигне до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Информация за глобалното състезание „В хармония с природата“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД