Детски градини, определени за посещения от деца, на които поне един от родителите работи в Ковид-отделение на болница или Ковид-кабинет в общински Диагностично-консултативен център/ДКЦ/

Изх. № РУО1-34725/07.12.2020 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА20-ДИ04-3527-4/ 03.12.2020 г., вх. № РУО1-34379/03.12.2020 г., Ви уведомявам, че със заповед № СОА20-РД09-4109/28.11.2020 г. на кмета на Столична община са определени ДГ № 117 „Надежда“ и ДГ № 124 „Бърборино“ за посещения от деца, на които поне един от родителите работи в Ковид-отделение на болница или Ковид-кабинет в общински Диагностично-консултативен център/ДКЦ/.

 

Приложение:

  1. Заповед № СОА20-РД09-4109/28.11.2020 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД