ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-24352/23.06.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г., в изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК), определен със заповед №РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката,  напомням:

  1. Крайният срок за определяне състава и задълженията на училищната зрелостна комисия е 24.06.2022 г.
  2. Подаването на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК на учениците от поверените Ви училища, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадено заявление се извършва в срок от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г. включително. Зрелостниците подават заявленията си в съответствие с условията на чл. 132, 134 и 135 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
  3. Лицата, които желаят да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да положат до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от тях учебни предмети измежду учебните предмети български език и литература, чужд език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика, философия. В случай че избраният учебен предмет не е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на образование.

На изпит по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да се явят лица, които са придобили средно образование или след успешно приключване на последния гимназиален клас.

Лица, които са се обучавали или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави и желаят да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, изтеглят формуляра от сайта на РУО – София-град, разпечатват заявлението, попълват необходимите данни, подписват го, сканират/снимат и изпращат на служебната електронна поща: [email protected].

Към писмото се прилагат сканирана диплома за средно образование или сканиран документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило успешно последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

Служебните бележки за подадено заявление ще бъдат изпратени на зрелостниците по електронен път.

След проверка на подадените документи в РУО – София-град, допускането до изпит се извършва в Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Стара планина“ № 13, район „Оборище“, определено със заповед №РД01-555/23.06.2022 г. на началника на РУО – София-град.

Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на диплома за средно образование или на документ, удостоверяващ, че лицето е завършило средно образование съгласно законодателството на чуждата държава, признат при условията и по реда на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1794/17.06.2022 г.

на началника на РУО – София-град)