Дистанционен турнир ScienceMeUp

Изх. № РУО1-12183/ 15.04.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11327/08.04.2024 г. Ви уведомявам, че Университетът за деца в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ за V година провеждат безплатен Дистанционен турнир ScienceMeUp (https://science-me-up.com/). Турнирът по математика, физика, химия и биология е предназначен за ученици от 5 до 7 клас и е разделен на три етапа:

– 20–21.04.2024 г. – дистанционно решаване на практико-приложни задачи;

– 03-08.05.2024 г. – събеседване с класираните за втори етап;

– 18-19.05.2024 г. – изпълнение на практико-приложни задачи в лабораториите на СУ „Св. Климент Охридски“.

Освен наградите за ученици, са предвидени и поощрителни награди за най-активните учители и училища. Училището с най-много класирани участници във втори и трети етап на турнира ще бъде посетено от екип на Университета за деца с безплатна научна демонстрация по природни науки.

Обръщам внимание, че съгласно нормативните изисквания, определени от Закона на закрила на детето, Глава ІІ и Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, включването в извънкласни и извънучилищни дейности на деца и ученици се осъществява след информирано и недвусмислено съгласие от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава на декларация за информираност и съгласие за публикуване на материали, включително снимки на детето/ученика.

Моля да сведете информацията за състезанието на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за Дистанционен турнир ScienceMeUp

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед №РД02-1203/09.04.2024 г.

на началника на РУО – София-град/