Дни на отворените врати на Факултета по педагогика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Изх. № РУО1-35939/28.09.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, приложено Ви изпращам информация за провеждане на Дни на отворените врати на Факултета по педагогика. Събитието е част от съпътстващата програма на Националните дни на неформалното образование и националната конференция с международно участие „Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи пред неформалното образование в България“ (https://ncnfedu.com/), частично финансирани от Университетски фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД