Допълнително трудово възнаграждение на директора за проведени НВО, ДЗИ и ДИППК

Рег. № РУО1-14612/19.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

СОФИЯ-ГРАД

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изменението на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл.49, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г., утвърдени със Заповед №РД09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменени със Заповед РД09-1341/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, при условията на епидемия от коронавирус се създава буква „з“ към т. 4 от раздел II Допълнителни и други трудови възнаграждения на директоритe.

Уведомявам Ви, че за реално изпълнение, в условията на епидемия от коронавирус, на задълженията по организация и провеждане на националното външно оценяване в края на VII клас и/или зрелостните изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация по теория на професията за учебната 2019/2020 година, са определени 80,00 лв. за всеки работен ден. Провеждането на всички държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по практика на професията се приравнява и заплаща като един ден.

За допълнително трудово възнаграждение на директора за проведени НВО, ДЗИ и ДИППК ( теория/практика) в училището, следва да подавате мотивирано искане – декларация по приложения образец .

Краен срок :  30 юни 2020 година

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 /заповед РД02-1461/12.06.2020 г.

 на началника на РУО-София-град/