Допълнително трудово възнаграждение за образователни медиатори/ социални работници по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Рег. № РУО1- 28553/14.10.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-28151/12.10.2020 г., Ви информирам, че екипът за организация и управление на проект „Подкрепа за успех“ е договорил по-висок размер на допълнителното трудово възнаграждение (ДТВ) за работа на първа линия за времето на извънредното положение от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г., обявено с Решение на Народното събрание от 06.04.2020 г. (обн. в ДВ, бр. 34), на наетите по трудов договор по проекта образователни медиатори/социални работници. Месечният размер на ДТВ за образователни медиатори/социални работници, наети на пълно работно време (8 часа) за работа на първа линия за времето на извънредното положение от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г. е 400 лв. или общо 800 лв. за два месеца.

Училищата, които в изпълнение на писмо № 9105-325/ 02.10.2020 г. са начислили и изплатили ДТВ, следва да доначислят и изплатят разликата до новия размер на ДТВ на образователните медиатори/социални работници, работили на първа линия по време на извънредното положение.

Съобщението е публикувано в информационната система на проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

(Съгласно заповед РД022316/12.10.2020 г.

на началника на РУО – София-град)