Държавен план-прием в V клас

Изх. № РУО1- 9560/30.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ,

ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ

УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2020/2021 година, приложено  Ви изпращам за сведение  утвърдения със заповед № РД 01-195/30.04.2020 г. на началника на РУО – София-град държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД