Заповеди на министъра на образованието и науката за организация на дейностите за учебната 2022 – 2023 г.

Изх. № РУО1-32608/02.09.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповеди на министъра на образованието и науката за организация на дейностите за учебната 2022 – 2023 година.

  1. Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година.
  2. Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година.
  3. Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година.
  4. Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. за определяне на график на учебното време на учебната 2022 – 2023 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД