Заповеди на МОН № РД09-4813/03.12.2021 г. за организиране на ОРЕС и № РД09-4814/03.12.2021 г. за изменеие на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

Изх. № РУО1-40024/03.12.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:

  1. Заповед № РД09-4813/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки.
  2. Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. с приложение към нея.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 02-2643/30.11.2021
на началника на РУО – София-град/