Заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем)

Изх. № РУО1-32945/19.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-393/18.11.2020 г., вх. №РУО1-32944/18.11.2020 г., на госпожа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, относно заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г., Ви информирам следното:

Решението за въвеждане на изискването за носене на лични предпазни средства за лице ( защитни маски/шлемове) по време на учебните занятия има за цел да предпази учениците, учителите и родителите от по-широкото разпространение на вирусни инфекции, в т. ч. от КОВИД-19.

Обръщаме Ви внимание, че съгласно заповедта:

  1. Училищата могат да обсъдят и да вземат решение за задължително носене за лични предпазни средства за лице (защитни маски/шлемове) в класните стаи и за учениците от 1.-4. клас. Решение да изиска носене на лични предпазни средства за лице (защитни маски/шлемове) в класните стаи за всеки отделен час може да се вземе и от преподаващия в начален етап учител (напр. поради наличие на заболяване, при което незащитеният контакт с учениците предполага повишен риск за здравето).
  2. Заповедта допуска възможност за разумни изключения от общото задължение за лични предпазни средства за лице (защитни маски/шлемове) в класните стаи, като това може да стане по медицински предписания, по преценка на всеки един учител, когато дадена дейност е невъзможно или неефективно да се провежда при спазване на задължението. При всички случаи е особено важно на училищно равнище да се осигури възможност децата да прекарват известно време без маски („почивка“) – в училищния двор, в класната стая при широко отворени прозорци или по начин, който училището прецени за уместен.

Приложение: Заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ
НАЧАЛНИК НА
 РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1972/13.11.2020 г. на
министъра на образованието и науката/