Заповед №РД-01-32/27.01.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г.

Изх. № РУО1-5524/28.01.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед №РД-01-32/27.01.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД