ЗАПОВЕД №РД 09-3158/11.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА С РАЗПИСАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Изх. №РУО1-31970/11.11.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-3158/11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката с разписана процедура за предложения и решения за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда в условията на обявената извънредна епидемична обстановка. Разликата с досегашната заповед е само в това, че за до 50 на сто от паралелките 5-12 клас директорите могат сами да решават след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и като се вземат предвид нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците в училището. Това създава условия за оперативност и гъвкавост при вземането на важни решения, касаещи здравето на учениците и учителите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД