Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.

Изх. № РУО1-15529/18.05.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.,  изменена със Заповед № РД-01-285/05.05.2021 г

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД