Заповед № РД 09-2865/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № RUO1 – 15446/21.04.22 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИЦИ ПО

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Ви за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2865/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-2865/12.04.2022 г. на МОН.
  2. Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии.
  3. Приложение 1 – Карта за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии.
  4. Приложение 2 – Карта с обобщените резултати от оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии.
  5. Приложение 3 – Декларация към процедура по оценяването и одобряване на проекти на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии.
  6. Приложение 4 – График за организиране и провеждане на оценяването.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД