Заповед № РД-09-3171/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране обучението от разстояние в електронна среда, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас

Изх. № РУО1- 32192/12.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3171/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ
НАЧАЛНИК НА
ОТДЕЛ АПФСИО