Заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката по държавен план-прием по приемане на ученици в V и VІІІ клас в неспециализираните училища и на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, както и утвърждаване на образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2023/2024 година.

Изх. № РУО 1-10521/12.04.2023 г.

ВАЖНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И VІІІ КЛАС

И НА УЧЕНИЦИ В XI КЛАС ПО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-103/12.04.2023 г., с вх. № РУО 1- 10477/12.04.2023 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката  по държавен план-прием по приемане на ученици в V и VІІІ клас в неспециализираните училища и на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, както и утвърждаване на образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2023/2024 година.

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Организация на дейностите по приемане на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за учениците от обединените училища /Приложение1/.
  3. Организация на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища на места  по държавен план-прием  за учебната 2023/2024 година   /Приложение2/.
  4. Организация на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в  профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“   за учебната 2023/2024 година   /Приложение3/.

                      

             

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД