Заповед № РД09-188/21.01.2021 г.  на министъра на образованието и науката с утвърдените „График на дейностите за осигуряване за бъзвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021-2022 година“

Рег. № РУО1-7620/08.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам Заповед № РД09-188/21.01.2021 г.  на министъра на образованието и науката с утвърдените „График на дейностите за осигуряване за бъзвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021-2022 година“ и „Образци на заявките за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, за сведение и изпълнение.

            Приложение: График на дейностите за осигуряване за бъзвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021-2022 година – Приложение №1

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД